Aanvullende voorwaarden

Bekijk onze aanvullende voorwaarden.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Acoustics & NoiseReduction

1. ALGEMENE BEPALING
De onderhavige voorwaarden gelden voor alle door ons te verrichten rechtshandelingen met derden, zoals door ons te sluiten overeenkomsten en door ons gedane aanbiedingen, zulks met uitsluiting van alle voorwaarden door andere betrokkenen op hun briefpapier, bestellings- en leveringsformulieren, nota’s en/of als algemene leverings- en betalingsvoorwaarden, onder welke benaming ook gedeponeerd of bekendgemaakt. Met het enkel verstrekken van een opdracht aanvaardt de opdrachtgever de onderhavige verkoopvoorwaarden.

2. AANBIEDINGEN
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk en schriftelijk is vermeld. Orders binden ons eerst door en na onze schriftelijke aanvaarding. Iedere aanbieding moet als één geheel worden beschouwd.

3. PRIJZEN
Kosten van verzending zijn te allen tijde voor rekening van de koper, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, ongeacht wat overigens omtrent de prijs is bedongen. De prijzen zijn inclusief verpakking, exclusief BTW voor zover niet anders in onze aanbieding vermeld. Alle prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming der overeenkomst geldende monetaire verhoudingen van binnen- en buitenlandse valuta’s invoerrechten, belastingen en andere heffingen. Wijziging in een of meer dezer factoren, voordat de levering heeft plaatsgevonden, geeft ons het recht te onzer keuze de koop geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst te annuleren, dan wel de prijs zodanig aan te passen dat daarin de ingetreden wijzigingen op billijke wijze zijn verdisconteerd.

4. LEVERTIJD
De levertijd gaat in nadat de order door ons schriftelijk is aanvaard en alle voor de uitvoering nodige gegevens door ons van de opdrachtgever zijn ontvangen. De door ons opgegeven levertijden zijn bij benadering vastgesteld en kunnen dus niet als bindend worden beschouwd, tenzij anders schriftelijk wordt overeengekomen. Zodra de op de order betrekking hebbende goederen ter verzending in onze magazijnen gereed liggen en de koper daarvan in kennis is gesteld, gelden de goederen ten aanzien van de levertijd als geleverd. Overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak dan ook levert geen zodanige wanprestatie op, dat deze de koper enig recht zou geven op enige schadevordering op ons ter zake van directe of indirecte schade, ongeacht of deze schade door hem of een derde zou worden geleden.

5. BETALING
Voor zover geen andere betalingsvoorwaarden zijn overeengekomen dient de betaling te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum onder aftrek van de kredietbeperkingstoeslag. Bij betaling binnen 8 dagen mag bovendien 1% voor contant in mindering worden gebracht. Wij hebben steeds het recht gehele vooruitbetaling van het bedrag te vorderen of te leveren onder rembours. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of schuldvergelijking te geschieden te onzen kantore of op onze bankrekening: tevens hebben wij het recht per wissel te beshikken.
Indien de koper niet binnen 30 dagen na de factuurdatum betaalt, is hij van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling van verzuim en gebreke en wel door het enkele verloop van dien termijn en is hij dientengevolge een rente verschuldigd, steeds berekend per tijdvakken van 14 dagen van het ogenblik dat hij in gebreke is, zulks op basis van de geldende wettelijke rente, verhoogd met 4% rente, per jaar, benevens de schade en kosten door de wanbetaling veroorzaakt, met inbegrip van alle kosten van invordering, zowel de buitengerechtelijke al de gerechtelijke kosten (de eerste te stellen op tenminste 15% van het verschuldigde bedrag exclusief BTW), onverminderd de ons overige toekomende rechten uit hoofde van de vorenvermelde wanbetaling.

6. EIGENDOMSVOORBEHOUDEN en RISICO i.v.m. LEVERINGEN
a. Dadelijk, nadat de afnemer in kennis is gesteld van het ter keuring, respectievelijk ter verzending gereed zijn van de goederen aan de fabriek of op de plaats van montage, indien wij hebben aangeboden het werk te monteren, draagt hij alle risico op de aan de fabriek of op de plaats van montage, indien wij hebben aangeboden het werk te monteren, draagt hij alle risico op de goederen. Na de levering en inontvangstneming respectievelijk de inbedrijfstelling – ook al geschieden deze onder voorbehoud en/of protest van de koper – zijn de goederen voor rekening en risico van koper. De machines en installaties zullen geleverd en in bedrijf worden gesteld onder toezicht en verantwoordelijkheid van de verkoper en voor diens rekening.
b. Bij levering af fabriek/magazijn reizen de goederen voor rekening en risico van koper. De wijze van transport, verpakking etc. wordt alsdan, indien geen nadere aanwijzingen door koper aan verkoper zijn gegeven, door verkoper als goed huisvader bepaald, zonder dat hij hiervoor enige aansprakelijkheid draagt.
c. De geleverde goederen – in onbewerkte, dan wel bewerkte of verwerkte staat – blijven ons eigendom totdat de koper al hetgeen hij op grond van de door ons gedane leveringen aan ons verschuldigd is, volledig heeft betaald. Bij ontbinding der overeenkomst ingevolge het bepaalde in deze verkoopvoorwaarden, zullen wij het recht hebben de niet betaalde goederen zonder rechterlijke tussenkomst terug te nemen, onverminderd ons recht op schadevergoeding ingevolge deze verkoopvoorwaarden en de wet.
d. Alle montage-, installatie- en opstellingswerkzaamheden – hierna te noemen “montage”- zijn voor risico en rekening van koper, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De koper moet in de gelegenheid gesteld worden de montage, levering respectievelijk inbedrijfstelling te controleren.
e. Indien montage voor rekening van verkoper geschiedt, is het volgende van toepassing:
1. Koper zal alle hulp verlenen, die redelijkerwijze verlangd kan worden.
2. Koper zal daartoe aan degenen, die namens verkoper bij de montage betrokken zijn – hierna te noemen “uitvoerend personeel” – kosteloos hulpkrachten, brandstof, smeerstoffen, electrische energie, water etc. ter beschikking stellen.
3. Koper zal mede stellages, bakken, hef-, hijs- en transportwerktuigen, ladders, montagehulpmaterialen en overeenkomstig materiaal ter beschikking stellen.
4. Indien het uitvoerend personeel door omstandigheden, onafhankelijk van de wil van verkoper, niet regelmatig met de montage kan doorgaan of buiten de normale werktijd moet werken, dan zijn alle kosten, die hieruit voortvloeien, voor rekening van koper.
f. Niet tot de montage behoren – en derhalve voor rekening en risico van koper – zijn alle bijwerkzaamheden en wel in het bijzonder alle electriciëns- en loodgieterswerkzaamheden en alle grond-, metsel-, fundatie-, timmer- en schilderwerk en verder alle andere werkzaamheden van bouwkundige aard. Hetzelfde geldt voor het maken en monteren van alle onderdelen en inrichtingen, welke niet uitdrukkelijk in de aanbiedings- of verkoopbevestiging zijn genoemd.
g. Verkoper is verplicht ten aanzien van de werkzaamheden als bedoeld in lid f. van dit artikel, de nodige instructies aan koper te verstrekken.
h. Koper is tegenover verkoper verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van de in lid f) van dit artikel bedoelde werkzaamheden.
i. Koper zal de door het uitvoerend personeel ingevulde tijdbrieven aftekenen. Is de montage voor rekening van de koper, dan zullen de monteurs een duplicaat van deze tijdbrieven aan koper ter hand stellen.
j. Er mag van het uitvoerend personeel zonder toestemming van verkoper niet worden gevergd, dat zij langer dan, of buiten de normale werktijd werken.
k. Nadat het uitvoerend personeel is gereedgekomen en de goederen door hen in bedrijf zijn gesteld, wordt de montage geacht te zijn geschied.
l. Voor demontage en reparatie vindt het bepaalde in dit artikel overeenkomstig toepassing.

7. WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN
a. De goederen zullen voldoen aan de in Nederland met betrekking tot bediening, vervoer en veiligheid op de dag van totstandkoming van de overeenkomst geldende of reeds bekend zijnde toekomstige wettelijke voorschriften.
b. Mochten tussen de datum van totstandkoming van de overeenkomst en de levering respectievelijk inbedrijfstelling gewijzigd wettelijke voorschriften van kracht worden, dan zullen de desbetreffende goederen zo mogelijk aan deze nieuwe voorschriften worden aangepast. Eventuele hieraan verbonden komsten zijn voor rekening van koper. Indien de verkoper bezwaren heeft tegen de toepassing van de gewijzigde voorschriften, zal hij verplicht zijn deze ter kennis van koper te brengen.
c. Verkoper zal koper inlichten en gegevens verstrekken omtrent constructie, behandeling etc. van machines en installaties. Bedieningsaanwijzingen zullen zoveel mogelijk op de machines of installaties worden aangebracht en in de Nederlandse taal worden gesteld.

8. SERVICE
a. Het aantal gratis instructiedagen en/of gratis servicebeurten zal eventueel in de bevestiging worden vermeld.
b.Indien de koper één of meer monteurs na de inbedrijfstelling en het aantal overeengekomen instructiedagen langer dan het in lid a) van dit artikel bedoelde aantal dagen voor controle of instructie wenst te houden, of later nog eens één of meer monteurs voor het inspecteren der goederen of voor instructie verlangt, worden zijn (hun) loon-, reis- en verblijfskosten door verkoper aan koper in rekening gebracht.

9. GARANTIE
a. Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald staat verkoper in voor de deugdelijkheid en de kwaliteit van de door hem geleverde goederen, gebruikte materialen, vervangen onderdelen en voor de behoorlijke uitvoering van de werkzaamheden gedurende een termijn van tenminste zes maanden, nadat de goederen geacht kunnen worden te zijn geleverd.respectievelijk in bedrijf gesteld of de werkzaamheden zijn verricht, en wel in dienvolge, dat alle gebreken, waarvan koper aan de verkoper binnen de overeengekomen termijn, doch direct na het bekend worden van het gebrek, schriftelijk kennis geeft en bewijst, dat zij binnen genoemde termijn zijn ontstaan uitsluitend of overwegend als direct gevolg van een onjuistheid in de door verkoper geleverde constructie, ondeugdelijke afwerking en slecht materiaal, door verkoper ten spoedigste kosteloos zullen worden hersteld, voor zover een rijdend voertuig betreffend met een maximum van 6.000 rijkilometers, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
b.Verkoper is niet aansprakelijk voor gebreken of storingen, geheel of gedeeltelijk toe te schrijven aan ondeskundigheid of zorgeloze behandeling door koper of diens personeel of door hem aangewezen derden of aan wijzigingen, aanwijzingen of reparaties door koper, diens personeel of door hem aangewezen derden aan of ten aanzien van het goed verricht, respectievelijk gegeven.
Verkoper is evenmin aansprakelijk, indien het goed voor andere dan normale bedrijfsdoeleinden is aangewend of op abnormale wijze is gebezigd, als bijvoorbeeld niet de voor het goed aangewezen smeer- of andere middelen zijn gebruikt, of indien koper niet strikt de door verkoper gegeven bedrijfs -respectievelijk bedieningsvoorschriften is nagekomen
c. Verkoper is ten voldoening aan zijn garantieverplichtingen gerechtigd en verplicht , uitsluitend de desbetreffende onderdelen te vervangen en te monteren of te repareren c.q. de overeengekomen werkzaamheden opnieuw of alsnog te verrichten. Koper is niet gerechtigd tot terugzending van onderdelen van goederen anders dan na schriftelijke toestemming van verkoper. Op één en ander zijn de contractbepalingen van toepassing.
d.Vervangen worden in elk geval alleen die onderdelen en/of goederen, die een fout in het materiaal of in de contructie vertonen, alsmede die onderdelen en/of goederen, die door deze fouten, ondanks vakkundige behandeling onvermijdelijk mede beschadigd werden en behoren tot het gekochte goed. Teruggenomen en vervangen onderdelen en/of goederen gaan zonder verdere vergoeding in ons eigendom over.
e. De lonen en de kosten, die voortvloeien uit de vervanging van het defecte onderdeel of stukgoed vallen niet onder onze garantiebepalingen.
f. Op onderdelen en/of goederen die niet door ons zijn vervaardigd wordt slechts garantie gegeven voor zover de fabrikant van het betreffende onderdeel en/of goederen op zijn beurt aan ons garantie verleent.
g. Er vindt geen vergoeding plaats voor directe of indirecte schade.
h. De garantie vervalt wanneer het gekochte artikel door vreemden of door inbouw van onderdelen van vreemde herkomst anders dan van onze fabriek veranderd werd. Verder vervalt de garantie wanneer de koper zich niet aan onze voorschriften betreffende behandeling van het gekochte goed heeft gehouden, respectievelijk de voorgeschreven controle beurten niet volgens aanwijzing heeft uitgevoerd.
i. Normale slijtage alsmede beschadigingen, die het gevolg zijn van slordige of onvakkundige behandeling, aanrijdingen of andere verkeersongevallen vallen niet onder de garantiebepalingen.
j. Garantieclaims worden alleen dan in behandeling genomen, wanneer onmiddellijk na het vaststellen van het defect hiervan schriftelijk mededeling aan ons wordt gedaan.
k. Al onze verzendingen komen voor risico van de geadresseerde, zelfs wanneer ze franco zijn.
l. De in onze aanbiedingen, brieven en drukwerken aangegeven maten, gewichten en technische gegevens zijn slechts ongeveer, tenzij door ons uitdrukkelijk schriftelijk gegarandeerd. De afnemer moet dus met een normale speling rekening houden.

10.AANSPRAKELIJKHEID – BEPERKING EN VRIJWARING.
De verplichtingen en aansprakelijkheid van verkoper zijn beperkt tot de garantieverplichting, hierboven omschreven. Verkoper is derhalve nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade als bijvoorbeeld van bedrijfsstillegging,- vertraging,- stoornis of enige andere bedrijfsschade uit welken hoofde of van welke aard ook.

11.KLACHTEN
Indien binnen 8 dagen na ontvangst der goederen door ons daarover geen klachten zijn ontvangen, worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd en geaccepteerd. Retourzendingen worden uitsluitend aangenomen na onze voorafgaande goedkeuring en mits franco toegezonden. Indien klachten gegrond blijken, zijn wij, na terugontvangst der goederen bereid tot herlevering zonder prijsverhoging. Voor de herlevering moet de mogelijkheid daartoe voor ons bestaan en moet ons de nodige tijd worden gegeven. Alle verdergaande vorderingen zijn uitdrukkelijk uitgesloten.

12. AFLEVERING IN GEDEELTEN.
Indien goederen bij gedeelten zullen worden afgenomen moeten zij – indien niet anders overeengekomen – binnen 12 maanden en in nagenoeg gelijke maandelijkse hoeveelheden worden afgeroepen en zijn wij niet verplicht gedurende één maand meer dan de gemiddelde maandelijkse hoeveelheid te leveren. Is na verloop van de leveringstermijn de gehele te ontvangen hoeveelheid goederen niet afgeroepen dan zijn wij gerechtigd of alle nog resterende goederen onmiddellijk of bij gedeelten te leveren, of de koop voor het niet geleverde deel te annuleren, onverminderd ons recht op schadevergoeding.
Wij zijn ook gerechtigd de koop te annuleren indien gedurende drie achtereenvolgende maanden minder dan de helft der gemiddelde hoeveelheid, welke gedurende de termijn moet worden afgenomen, is afgeroepen. Voor aanmaakpartijen en customorders zijn wij genoodzaakt een verhoging in prijs van 10% toe te passen.

13. ONTBINDING
a. Ingeval wij door overmacht worden verhinderd de overeenkomst uit te voeren, dan wel deze daardoor kostbaarder of bezwaarlijker wordt gemaakt, hebben wij het recht om zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, te onzer keuze, zonder dat wij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zijn. Onder overmacht wordt ten deze verstaan elke omstandigheid, zowel voorzien als onvoorzien, tengevolge waarvan de naleving van deze overeenkomst redelijkerwijze van ons niet meer kan worden verlangd, onder welke omstandigheden in ieder geval zijn begrepen o.m. staking, uitsluiting, brand, bedrijfsstoornissen, hetzij in onze eigen firma of in die van onze leveranciers, tranportstoringen, oorlog, blokkade, oproer, epidemie, overstroming, storm, bliksem, en/of andere calamiteiten, devaluatie, alsmede plotselinge verhoging van invoerrechten en accijnzen en/of belastingen, waarbij ons land of een ander land, waarin wij het voor de levering benodigde materiaal hebben willen betrekken/ is betrokken, vertraagde levering door onze leveranciers en andere buiten onze controle liggende gebeurtenissen.
b. Indien de afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige door hem bij deze of enige ander met ons gesloten overeenkomst aangegane verplichting, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling of liquidatie van het bedrijf van de afnemer, dan wel in geval van beslag op zijn roerende en onroerende goederen, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim en gebreke te zijn en hebben wij onverminderd de ons verder toekomende rechten, het recht zonder enige in gebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst geheel of ten dele – zulks te onzer keuze – op te schorten of te ontbinden, zonder dat wij tot enige schadevergoeding gehouden zijn, doch onverminderd ons recht op schadevergoeding, terwijl in al deze gevallen elke vordering welke wij ten laste van de afnemers hebben of krijgen, dadelijk ineens en in zijn geheel opeisbaar zullen zijn.

14. AFWIJKINGEN
In alle gevallen waarin op sommige punten van deze verkoopvoorwaarden is afgeweken, blijven de overige gelden, ook zonder dat dit uitdrukkelijk is vermeld. Aanbiedingen en/of andere toezeggingen van vertegenwoordigers of ander personeel zijn eveneens voor ons slechts bindend, indien deze schriftelijk door ons worden bevestigd.

15. WIJZIGINGEN IN VERKOOPVOORWAARDEN
Wij zijn gerechtigd zonder voorafgaande kennisgeving deze verkoopvoorwaarden te wijzigen. Voor de reeds gegeven orders gelden de voorwaarden die van kracht waren op de dag, dat de order schriftelijk door ons werd bevestigd, tenzij anders is overeengekomen.

16. TOEPASSELIJK RECHT
Op deze overeenkomst en op overeenkomsten, welke daarvan het uitvloeisel zijn, is uitsluitend het Nederlandse recht, geldend voor Europa van toepassing.

17. RECHTELIJKE COMPETENTIE
Alle geschillen, welke uit onze overeenkomsten voortvloeien of daarmede verband houden, zullen te onzer keuze in eerste instantie door de bevoegde rechter te Alkmaar of door de bevoegde rechter van de plaats, waar koper woonachtig of gevestigd is, worden beslist.

18. VRIJWARING VOOR INBREUKEN OP RECHTEN VAN DERDEN
De koper vrijwaart ons steeds voor alle gevolgen, indien wij door het uitvoeren van de opdracht inbreuk zouden maken op patenten, octrooien, tekeningen, modellen en/of merken van derden, een en ander in de ruimste zin des woords.

19. BEGRIPSBESCHRIJVING
Daar waar in deze voorwaarden wordt gesproken van “koper” of “afnemer” wordt daaronder tevens verstaan “opdrachtgever”, zulks in de ruimste zin des woords, terwijl daar, waar wordt gesproken van “verkoper” onze B.V. wordt verstaan, voor zover deze leveranties en/of werkzaamheden in de ruimste zin des woords heeft geaccepteerd te leveren of heeft aangenomen op deze wijze en onder de voorwaarden, zoals deze in de onderhavige Leverings- en Betalingsvoorwaarden zijn vermeld.

20. INWERKINGTREDING
Deze verkoopvoorwaarden worden van kracht met ingang van 01-01-2002. Wijzigingen op 29-03-2010.